ZVÄZ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY VSTUPUJE DO ASOCIÁCIE PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV A DOPRAVY

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) a Zväz autobusovej dopravy (ZAD) podpísali v piatok 13.3. dohodu o vstupe ZADu do APZD.  Týmto dňom sa ZAD stáva pristupujúcim členom APZD a po uplynutí  jedného roka sa stane plnoprávnym členom APZD. Vo Výkonnom výbore APZD ho bude zastupovať prezident ZADu Peter Sádovský.

Zväz autobusovej dopravy je jedným z najvýznamnejších združení  v doprave na Slovensku a vedúcim združením v oblasti verejnej osobnej dopravy. Doteraz však nebol členom žiadnej z asociácií vyššieho stupňa. V lete tohto roka však prijal rozhodnutie aktívnejšie sa podieľať na zlepšovaní podnikateľského prostredia na Slovensku, a rozhodol sa vstúpiť do asociácie vyššieho stupňa – APZD, ktorá je známa podporou tuzemského podnikania, rozvoja tuzemského priemyslu a výroby a v poslednom období aj špeciálnym zameraním na odvetvie dopravy. Vstup ZADu do APZD bol dnes spečatený podpisom spoločnej zmluvy. Zmluvu podpisoval Prezident APZD Ing. Alexej Beljajev a Prezident ZAD Ing. Peter Sádovský.

Peter Sádovský: „Od spoločného postupu podnikateľov očakávame stabilizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Rozvoj štandardných odvetví, na ktoré máme doma prednosti a disponujeme aj dobrými skúsenosťami, ktoré obstoja aj v medzinárodnom meradle, nám dokáže zabezpečiť dlhodobý rast životnej úrovne. K takým patrí aj osobná doprava, ktorá zabezpečuje prevádzkyschopnosť a rozvoj priemyslu každodennou dopravou ľudí do práce a aj žiakov a študentov do školy. V APZD vidíme partnera, ktorý má rovnaké záujmy, a chceme sa spoločne na rozvoji konkurencieschopnosti Slovenska podieľať.“

Alexej Beljajev: „Vznik dopravnej platformy považujeme za prirodzené pokračovanie a napredovanie našej činnosti. Pre riadne fungovanie priemyslu je dôležitá nielen moderná dopravná infraštruktúra a preprava tovarov, ale aj presná a kvalitná osobná preprava ľudí. Často sa hovorí, že základom úspechu každej spoločnosti sú práve zamestnanci. A sú to práve zamestnanci, ktorí vo svojom každodennom živote využívajú služby členov ZAD. Naša spolupráca má preto synergický charakter a je mimoriadne dôležitá.“

Zväz autobusovej dopravy združuje najvýznamnejšie podniky na Slovensku poskytujúce výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave pre samosprávne kraje (spoločnosti slovenskej autobusovej dopravy „SAD“). Sektor SAD ročne prevezie takmer 250 miliónov cestujúcich, vykoná viac ako 230 miliónov km a jeho flotila predstavuje viac ako 4.400 vozidiel. Spoločnosti pravidelne investujú do modernizácie a bezpečnosti vozidiel a komfortu autobusových staníc. Zväz autobusovej dopravy má 14 členov, ktorými sú najväčší autobusoví dopravcovia na Slovensku.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy je moderná a stabilná zamestnávateľská organizácia, člen Hospodárskej a sociálnej rady SR, niekoľkých poradných rád vlády či Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorý je poradným orgánom EÚ.