Rozvoj autobusovej dopravy ako celospoločenská téma

Autobusoví dopravcovia sa v uplynulom roku venovali vzdelávacím aktivitám a inováciám. Cieľom Zväzu autobusovej dopravy je ukázať prínosy cestovania autobusom napríklad do práce či do škôl. „Autobusári“ tiež využili zaujímavé príležitosti k odbornej diskusii.

Verejná doprava je jediná možnosť pre udržateľnú mobilitu v mestách. Nezastupiteľnú úlohu pri doprave ľudí do práce a do škôl zohrávajú autobusy. Zväz autobusovej dopravy sa preto v roku 2018 sústredil na podporu kvalitnej mobility, výmenu skúsenosti a know-how či inovatívne riešenia.

Jednou z noviniek roka 2018 bolo spustenie projektu Slovenský dopravný pas spolu s partnerom, spoločnosťou TransData. Ten umožňuje cestujúcim presúvať po regiónoch Slovenska s využitím iba jednej karty. Akceptujú ju významní slovenskí autobusoví dopravcovia a podniky MHD. Cestovanie sa tak stalo komfortnejšie a jednoduchšie.

Najefektívnejší systém bez konkurencie

Všade vo svete sa potrebuje dopraviť za prácou, inými povinnosťami či na výlety množstvo cestujúcich. Iné riešenie ako verejná doprava pritom nikde neexistuje. „Systém verejnej osobnej dopravy vie byť pre svoju veľkú kapacitu najefektívnejší. Súčasne reaguje v čo najväčšej miere na individuálne potreby cestujúcich – či už z hľadiska inteligentných elektronických služieb, celkového komfortu, prehľadnej ponuky alebo cielenej osvety cestujúcich,“ vysvetľuje prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský.

Napriek rozmachu automobilizmu Slováci často preferujú práve autobusovú dopravu na cestu do práce a do škôl. Podiel kolektívnej dopravy cestujúcich na celkovej osobnej doprave v rámci Slovenska je 25,2 %, uvádza oficiálny odhad Eurostatu. Hromadná doprava zahŕňa autobusy aj vlaky, pričom pre 28 krajín EÚ je priemer len 17,1 %. 

Orientácia na zákazníkov

O trendoch a potrebných zmenách pre verejnú dopravu diskutovali zástupcovia ZAD na odborných konferenciách. Odborníkov na verejnú dopravu združila napríklad medzinárodná konferencia Verejná osobná doprava 2018 v Bratislave, ktorej generálnym partnerom bol práve ZAD. Zástupcovia zväzu sa zúčastnili aj konferencie CMDTUR2018 zameranej na problematiku cestnej a mestskej dopravy. Na pôjde Žilinskej univerzity sa uskutočnil už 8. ročník tejto akcie.

ZAD spolu s členskými dopravcami hovorili o dlhodobej vízii pre verejnú osobnú dopravu taktiež na medzinárodnej konferencii „Cesta do budúcnosti“ 2018 v Žiline, ktorá sa venovala výzvam naprieč všetkými oblasťami dopravy. Rovnako sa „autobusári“ odprezentovali na odbornom veľtrhu Bus Show 2018 v Nitre či konferencii partnera TransData pod názvom „Aktuálne otázky verejnej osobnej dopravy 2018“, ktorá prebehla na Táloch 8. a 9. novembra.

Aj v roku 2019 sa chce Zväz autobusovej dopravy sústrediť na budovanie zákazníckej orientácie. „V spolupráci s partnermi potrebujeme počúvať cestujúcich, urobiť si plán na desať či dvadsať rokov a dôsledne realizovať také riešenia, ktoré zohľadňujú to čo, ľudia naozaj chcú a potrebujú,“ uviedol P. Sádovský.