Opatrenia rezortu dopravy na zmiernenie dosahov COVID-19 schválili

Právna úprava sa zameriava predovšetkým na plynutie procesných lehôt aj predĺženie lehôt ustanovených v jednotlivých zákonoch. Ide o opatrenia, ktoré sa budú aplikovať počas krízovej situácie.

Zmierniť negatívne dosahy na dopravu, výstavbu, ale aj bytovú politiku má za cieľ návrh zákona z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Zaoberá sa opatreniami v pôsobnosti rezortu dopravy pre situáciu okolo nového koronavírusu. Zámerom je tiež znížiť riziko ohrozenia verejného zdravia. Návrh zákona plénum Národnej rady (NR) SR v stredu schválilo hlasmi 142 zo 145 prítomných poslancov.

Právna úprava sa zameriava predovšetkým na plynutie procesných lehôt aj predĺženie lehôt ustanovených v jednotlivých zákonoch. Ide o opatrenia, ktoré sa budú aplikovať počas krízovej situácie.

Podľa návrhu rezortu dopravy majú zamestnanci stavebných úradov vykonávať úkony len v nevyhnutnom rozsahu, aby sa obmedzili osobné kontakty. Len v nevyhnutnom rozsahu majú vykonávať ústne pojednávania aj vyvlastňovacie orgány. Plénum však schválilo aj pozmeňujúci návrh poslanca SaS Ondreja Dostála, podľa ktorého sa má ústne konanie v prípade vyvlastňovania uskutočniť aj vtedy, ak na ňom účastník konania trvá. Teda nie len v situácii, ktorú vyvlastňovací orgán posúdi ako takú, v ktorej je uskutočnenie ústneho pojednávania nevyhnutné.

Návrhom zákona sa má umožniť orgánom štátnej správy v civilnom letectve pristúpiť k obmedzeniu podávania žiadostí o prijímanie žiadostí o schválenie, vydanie alebo udelenie dokladov. Predĺžiť by sa v tejto súvislosti mala platnosť dokladov.

MDV tiež navrhuje, aby neplynuli lehoty súvisiace napríklad s povinnosťou ministerstva uskutočniť skúšku na dopravcu, ktorý vykonáva verejnú vodnú dopravu, či držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu alebo držiteľa licencie oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa údajov v osvedčení.

Väčšinu školení, kvalifikačných kurzov a štátnych skúšok podľa zákona o vnútrozemskej plavbe bude možné vykonať až po skončení sa krízovej situácie. Mala by sa tiež predĺžiť platnosť niektorých lodných listín vydávaných Dopravným úradom.

Predĺžiť sa má aj platnosť inštruktorského preukazu, ktorá uplynie počas krízovej situácie. Rovnako tak aj lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly. Platnosť viacerých dokladov nevyhnutných na vykonávanie cestnej nákladnej a osobnej dopravy a výkon taxislužby by sa mala tiež upraviť.

Predĺženie sa má dotknúť aj platnosti osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty vodiča, ktorá uplynula počas krízovej situácie. „Vodiči nákladných vozidiel a autobusov sú povinní podrobiť sa základnej kvalifikácii a následne v päťročných lehotách pravidelnému výcviku. Bez tejto kvalifikácie nemôžu vodiči vykonávať povolanie vodiča nákladného vozidla alebo autobusu,“ konštatuje MDV v dôvodovej správe.

Navrhuje sa tiež, aby mohlo Ministerstvo vnútra SR obmedziť prijímanie návrhov v konaniach schvaľovacích orgánov o jednotlivom vozidle. Návrh zákona počíta aj s tým, že by sa nemala uplatňovať lehota na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, ráta aj s predĺžením platnosti technickej a emisnej kontroly. Predĺžiť sa má aj platnosť osvedčení technika, povolení na zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly či kontroly originality.

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 zároveň nebude podľa rezortu dopravy možné, aby sa proces poskytovania dotácie organizáciám cestovného ruchu na rok 2020 vykonal v štandardnom čase a štandardným postupom.

Dotknutým žiadateľom o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu by sa mal posunúť termín na predloženie chýbajúcich príloh žiadostí. Posunúť sa majú aj určité lehoty pri plnení povinností v prípade žiadateľov o dotácie. Upraviť sa majú napríklad aj lehoty v prípade žiadosti o poskytnutie príspevku v letectve.

Viac informácií sa dozviete tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477722

AUTOR: TASR