Konferencia o verejnej doprave VOD 2020 sa bude zaoberať udržateľnou mobilitou

Pretrvávajúci nárast individuálnej osobnej dopravy a celosvetovo významné zmeny klimatických pomerov, ktoré sa zhoršujú. Skutočnosti, pre ktoré je dôležité zamýšľať sa nad tým, ako môže verejná osobná doprava, ktorá má značný podiel na týchto zmenách, prispieť k rozvoju udržateľnej mobility a sociálnoekonomickému rozvoju štátu. Aj preto sa už 12. októbra v hoteli Bratislava v hlavnom meste uskutoční jednodňová konferencia o verejnej doprave VOD 2020, ktorej generálnym partnerom je Zväz autobusovej dopravy. 

Na konferencii budeme spoločne hľadať spôsoby – riešenia ako môže verejná osobná doprava – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná doprava, ale aj nemotorová doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Konferencia ponúka priestor na výmenu skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných organizácií a významných firiem, ktoré sa zaoberajú problematikou súvisiacou s verejnou osobnou dopravou.

V zmysle aktuálnych obmedzení sa konferencie bude môcť zúčastniť len limitovaný počet účastníkov. Uprednostňovaní budú účastníci podľa dátumu prihlásenia. 

Program konferencie