Jednotné štandardy zvýšia kvalitu dopravy cestujúcich

Stanovenie spoločných univerzálnych štandardov v doprave podporí prirodzený záujem autobusových dopravcov, ktorým je čo najvyššia kvalita a komfort pre cestujúcich. Zhromaždenie Zväzu autobusovej dopravy s týmto zámerom odsúhlasilo 26. septembra 2017 Kódex kvality vodiča a Štandard kvality autobusovej dopravy.

Vypracovaním, schválením a následným integrovaním spomínaných dokumentov si Zväz autobusovej dopravy kladie za cieľ nastavenie jednotného rámca pre podniky SAD. Kódex kvality vodiča ako aj Štandard kvality autobusovej dopravy sú koncipované ako jednoduché a zrozumiteľné dokumenty, ktoré majú slúžiť k praktickému využitiu. „Ustanovenia jednotlivých dokumentov majú za úlohu viesť ku zvyšovaniu kvality dopravy s ohľadom na maximálnu spokojnosť a komfort cestujúcich,“ vysvetlil prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský.

Štandard kvality autobusovej dopravy je zostavený z trinástich dôležitých bodov:

 1. Presnosť dopravy
 2. Čistota vozidiel
 3. Uniformnosť oblečenia personálu
 4. Záruka mobility
 5. Komunikácia a správanie vodičov
 6. Bezpečnosť
 7. Dopravná obslužnosť
 8. Udržateľná obnova vozidlového parku
 9. Ekologizácia dopravy
 10. Prístup k informáciám
 11. Kvalifikovaný personál
 12. Verejná autobusová doprava ako nástroj pre udržateľnú mobilitu
 13. Dodržiavanie legislatívy

Druhý dokument – označený názvom Kódex vodiča – je jednoduchým návodom pre vodičov autobusovej dopravy, ktorý si zakladá na čestnosti, profesionalite a pochopení potrieb autobusových cestujúcich.