Druhá vlna korona pomoci by mala zahŕňať všetkých autobusových dopravcov v komerčnej doprave

Prvá pomoc autobusovým dopravcom v nepravidelnej doprave, organizovaná Ministerstvom hospodárstva, sa týkala len menších dopravcov do 250 zamestnancov. Nedotovanú dopravu – medzinárodnú aj tuzemskú, linkovú aj občasnú zájazdovú – však vykonávajú aj väčší dopravcovia nad 250 zamestnancov. Hrozí riziko, že sa im pomoc neujde ani v druhej vlne. 

Autobusovú dopravu na Slovensku zastupujú stovky menších aj väčších dopravcov, počnúc rodinnými firmami s jedným – dvoma autobusmi až po firmy s niekoľko sto autobusmi. Menšie množstvo z nich vykonáva aj tzv. výkony vo verejnom záujme na základe objednávky samosprávy, všetky však vykonávajú v tej onej miere aj tzv. komerčnú dopravu, ktorá sa vykonáva bez akýchkoľvek dotácií od štátu alebo samosprávy, a je štandardným podnikaním. Sem patrí napríklad pravidelná doprava, tuzemská (napr. linky medzi slovenskými mestami) alebo medzinárodná (spájajúca mestá Európy, letiská  a pod.), ďalej nepravidelná doprava (nazývaná aj príležitostná, teda zájazdy za poznávaním, za letnou alebo zimnou dovolenkou, lyžovačky, firemné zájazdy, školské výlety, svadby a iné rodinné udalosti), a treťou kategóriou je tzv. zmluvná doprava  (typickým reprezentantom tejto dopravy je doprava zamestnancov na smeny do výrobných fabrík, automobiliek a ich subdodávateľov, ale aj iné odvetvia). Firmy uskutočňujúce dotovanú aj komerčnú dopravu vedú samostatné účtovné okruhy pre oba druhy dopráv, tak aby sa nezmiešavali a bolo možné ich kedykoľvek jasne odlíšiť, definovať ich nákladovosť a ziskovosť, a preukazovať tak opodstatnenosť napríklad aj štátnej koronapodpory. 

V prvej vlne korona pomoci sa však špeciálna účelová pomoc pre autobusových dopravcov ušla len dopravcom do 250 zamestnancov. Väčšie podniky, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť však trpia aj rádovo väčšími finančnými problémami, špeciálnu pomoc nedostali. Financovanie od samospráv z dotovanej dopravy použiť na účely krytia výpadkov komerčnej dopravy použiť nemôžu – krížové dotovanie komerčnej a nekomerčnej dopravy Európska únia zakazuje.  

Nakoľko sa pripravuje druhá pomoc pre autobusových dopravcov, a veľkí dopravcovia k rokovaniam oslovení neboli, dopravcovia združení v Zväze autobusovej dopravy sa obávajú, že sa im korona pomoc znovu neujde. 

Je v záujme celého odvetvia autobusovej dopravy a všetkých ich zákazníkov, aby sa rokovania o korona pomoci viedli so všetkými relevantnými združeniami, pomoc bola rozdelená alikvótne, a  nastavená tak, aby pokryla malých aj veľkých dopravcov, so starším aj novším vozovým parkom“, uviedol prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský.

Medzi relevantné združenia dopravcov v cestnej doprave nepochybne patria Česmad a Zväz autobusovej dopravy. V poslednej dobe vyvíja aktivity za korona pomoc pre všetkých autobusárov aj iniciatíva Za autobusy. Všetky sú pripravené rokovať o korone pomoci s Ministerstvom hospodárstva –  alebo s Ministerstvom dopravy, pokiaľ bude ono určené ako ministerstvo kompetentné viesť rokovania. 

Česmad a Zväz autobusovej dopravy pripravili spoločný návrh pre kompenzácie v autobusovej doprave (viď v prílohe). Vychádza z českého a nemeckého modelu a pokrýva dopravcov so starším aj novším vozovým parkom (dopravcovia s novším vozovým parkom majú spravidla veľké záväzky voči bankám alebo leasingovým spoločnostiam, kdežto firmy so starším vozovým parkom už majú vozidlá splatené).